U bent hier

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Onze algemene evenals onze eventuele bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatsten binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

2. Samenwerkingsvorm

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, tenzij expliciet anders bepaald, geen enkele overeenkomst met betrekking tot het al dan niet wederzijds leveren van goederen en/of diensten, geïnterpreteerd kan worden als een tijdelijke of stilzwijgende vennootschapsvorm.

3. Intellectuele eigendom

De klant verklaart expliciet dat hij alle (gebruiks)rechten bezit op het aangeleverd materiaal zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, merknamen, logo’s, slogans... De klant verklaart expliciet dat het aangeleverd materiaal niet in strijd is met wettelijke bepalingen en geen inbreuk doet op intellectuele eigendomsrechten. De klant zal Originall steeds vrijwaren van aansprakelijkheid en zal Originall integraal schadeloos stellen in geval van inbreuken.

4. Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze prijzen slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Zolang deze niet door de medecontractant aanvaard werden kunnen onze prijzen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Al onze prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper. De goederen en/of diensten zijn gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief dat op het moment van afsluiting van de overeenkomst van kracht was. De geleverde goederen en/of diensten blijven eigendom van Originall tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en de bijhorigheden, zelfs wanneer de geleverde goederen en/of diensten bevestigd of geïncorporeerd werden bij de koper of bij derden.

5. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de aangekochte goederen en/of diensten dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na oplevering, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens deze termijn verlopen is, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Wanneer een klacht betreffende koopwaar en/of uitgevoerde werken of diensten wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging, met uitsluiting van vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

6. Aansprakelijkheid

Originall kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit wijzigingen in de wetgeving, uit de acties of nalatigheden van de klant en/of van derden of uit overmacht in de ruimste definitie.

7. Verbintenissen en aanvaarding

Originall behoudt zich steeds het recht voor, een overeenkomst schriftelijk te annuleren binnen de vijf werkdagen na ondertekening. De overeenkomst wordt slechts als vast en geldig aanzien na aanvaarding van de bestelling door de zaakvoerder(s) van Originall binnen deze termijn. Originall houdt zich het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard. In geval van annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant, heeft de klant de keuze tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de koper. In dit laatste geval zal de koper gehouden zijn tot de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling die bepaald wordt aan de hand van de reeds gefactureerde voorschotten en/of reeds uitgevoerde prestaties.

8. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en geven daardoor tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geen garanties. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch aanvraag tot vergoeding tot gevolg hebben. Een eventuele verzending van goederen geschiedt op risico van de koper, zelfs indien de levering franco geleverd wordt.

9. Gebrek aan betaling

Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een factuur (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geeft ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De geleverde goederen en/of diensten blijven eigendom van Originall tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en de bijhorigheden, zelfs wanneer de geleverde goederen en/of diensten bevestigd of geïncorporeerd werden zowel bij de koper als bij derden. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot de proportionele betaling van de geleverde goederen en/of diensten niet rechtvaardigen. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. In geval van niet-betaling zal en zonder ingebrekestelling een interest toegepast worden gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 2 %, met een minimum van 10%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%. De periode tijdens dewelke interest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van ontvangst van de betaling. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

10. Geschillen

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen verkiezen de Nederlandse taal.